Bhara Capri - Classic Fit
Mya Capri
Kaveri Ivory Capri - Classic Fit
Leela Capri
Bhara Capri